Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklaracja dostępności budynku Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo

 • Dostępność architektoniczna budynku  Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo w Jaraczewie

      DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

 • Dostępność architektoniczna budynku Filii w Górze

       DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – filia

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Roszak.
 • E-mail: biblioteka@jaraczewo.pl
 • Telefon: +48 62 7408083

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo, ul. Kolejowa 7, 63-233 Jaraczewo, biblioteka@jaraczewo.pl

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Udogodnienia

Dostępność strony internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo udostępnia Widget Dostępności Serwisu UserWay, który jest zasilany przez dedykowany serwer dostępności. Oprogramowanie pozwala stronie internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo na poprawę zgodności z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG 2.1).

Menu dostępności strony internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo można włączyć naciskając klawisz tabulatora przy pierwszym załadowaniu strony lub klikając ikonę menu dostępności, która pojawia się w prawym boku strony. Po uruchomieniu menu dostępności poczekaj chwilę, aż zostanie ono załadowane w całości.

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo kontynuuje wysiłki, aby stale poprawiać dostępność swojej witryny i usług w przekonaniu, że naszym zbiorowym moralnym obowiązkiem jest umożliwienie bezproblemowego, dostępnego i nieskrępowanego użytkowania również osobom niepełnosprawnym.

W ramach ciągłego doskonalenia i naprawiania problemów z dostępnością, regularnie skanujemy stronę internetową Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo za pomocą Accessibility Scanner UserWay, aby zidentyfikować i naprawić wszelkie możliwe bariery dostępności na naszej stronie. Pomimo naszych starań, aby wszystkie strony i treści na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo były w pełni dostępne, niektóre treści mogły nie zostać jeszcze w pełni dostosowane do najsurowszych standardów dostępności. Może to wynikać z braku znalezienia lub zidentyfikowania najbardziej odpowiedniego rozwiązania technologicznego.

Strona internetowa posiada mechanizm UserWay: zmiana wielkości tekstu, zatrzymania animacji, podświetlenia linków, zmiana kontrastu, obsługę klawiatury.

Przewiń na górę